Sáček 115x150mm PAP „Hamburger“ 1 000 ks/bal, 4000ks/kart