Dortová krabice 25x25x10cm, 50 ks/kart.

Hosti CZ, organ.složka Hosti